Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0969889270
khoanguvan@hpu2.edu.vn

BÀI BÁO KHOA HỌC

Danh sách: BÀI BÁO KHOA HỌC


PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA VIỆC DẠY ĐỌC CÁC VĂN BẢN NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH
ĐỐI SÁNH LÀNG VIỆT BẮC BỘ VÀ LÀNG VIỆT NAM BỘ
THỰC TRẠNG ĐƠN ĐIỆU, TRẦN TỤC VÀ THƯƠNG MẠI HÓA CỦA LỄ HỘI VIỆT NAM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỆN NAY
ĐẶC TRƯNG CỦA NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO – BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT
XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP NGỮ VĂN – BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGỮ VĂN CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
CHUẨN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT Ở ĐÀI LOAN
DẠY VĂN HỌC NHƯ DẠY MỘT TÀI NGUYÊN
DẠY HỌC VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG
“NĂNG LỰC” VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI “NĂNG LỰC” TRONG CÁC NGHIÊN CỨU HIỆN NAY
NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH MỚI TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
TÌM HIỂU THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH TRONG VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
VAI TRÒ CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG TRƯỜNG THPT
NHỮNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT KHI DẠY HỌC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH TRONG SGK NGỮ VĂN 11
PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NGỮ VĂN THÔNG QUA MÔ HÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO VĂN HỌC DÂN GIAN CHO HỌC SINH LỚP 10
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ NÂNG CAO KĨ NĂNG GHI NHẬN - KHÍCH LỆ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG
XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
TÍCH HỢP VÀ DẠY HỌC TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ CHO SV NGỮ VĂN Ở NHÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM
MỘT SỐ NGUỒN NGỮ LIỆU HÌNH THÀNH THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT

0969889270 0912944324